22.03.2010 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Program a propozice 39. Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2010

Hlavním inspiračním zdrojem a jednotící myšlenkou pro témata letošního ročníku soutěže Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva je světová výstava EXPO 2010, která se koná od 1. května do 31. října 2010 v Šanghaji.
Soutěž probíhá v rámci Děčínských slavností a koná se pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové.

Obecné informace
Termín soutěže: 19. – 20. 5. 2010
Termín výstavy: 21. – 23. 5. 2010
Místo konání: Děčínský zámek
Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc a Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda
Kategorie soutěžících:
JUNIOR (studenti zahradnických škol bez omezení věku, mohou na vlastní žádost soutěžit v kategorii seniorů)
SENIOR (profesionální floristé, zaměstnanci zahradnických firem a květinových prodejen)
Termín uzávěrky pro soutěžící: 7. duben 2010
Kontaktní informace:
Ing. Olga Fojtíková, Střední zahradnická a zemědělská škola A. E. Komerse, Děčín-Libverda, Českolipská 123, Děčín 27, PSČ 405 02, tel.: 412 524 692, fax: 412 524 694, mobil: 604 935 694, e-mail: fojtikovao@seznam.cz, www.libverdadc.cz, www.ucebnicefloristiky.cz.
Bc. Jana Ischiová, SKF ČR, Wolkerova 11, Olomouc, 771 11, tel.: +420 585 726 290, e-mail: svaz.skf@seznam.cz, www.svazkvetinaruafloristu.cz.
Ing. Jiří Martinek, Ph.D., ZF MZLU v Brně, Valtická 337, Lednice, 691 44, tel.: +420 519 367 276, e-mail: marjir@zf.mendelu.cz.

Program
středa 19. května 2010
7.00 – 9.30 prezence soutěžících
10.00 – 10.30 oficiální zahájení soutěže
10.30 – 12.00 (90 min.) kytice pro ženu velvyslance (J)
kytice k výročí dne nezávislosti Mexika (S)
12.00 – 12.30 přestávka
12.30 – 14.00 (90 min.) překvapení (J, S)
14.00 – 15.00 přestávka na oběd
15.00 – 17.00 (120 min.) květinová dekorace do interiéru národního pavilonu
na výstavě EXPO 2010 (J, S)
17.00 ukončení prvního dne soutěže
20.00 – 01.00 neformální setkání floristů a hostů

čtvrtek 20. května 2010
09.00 zahájení druhého dne soutěže
09.10 – 10.30 přípravné práce za pomoci asistenta
10.30 – 12.30 (120 min.) květinový šperk na společenské šaty (J,S)
14.00 – 16.00 odborný floristický program, diskuze hodnotitelů se soutěžícími
19.00 – 01.00 galavečer
Součástí galavečera je přehlídka květinových modelů a slavnostní vyhlášení vítězů.

Organizační pokyny:
 Pro každého soutěžícího bude v soutěžní místnosti vymezen pracovní prostor 3,5 x 2 m. Část tohoto prostoru (2 x 2 m) bude současně sloužit jako výstavní. Barva stěn bílá. Další paravány k rozdělení prostoru budou k dispozici na požádání.
 Konstrukce a přípravky pro všechny soutěžní práce musí snadno projít otvory dveří (min. rozměr 195 x 90 cm). Soutěžící se musí prezentovat pouze na přiděleném místě v rámci soutěžní místnosti.
 Všechny soutěžní práce musí být po ukončení soutěže demontovány a odvezeny. Likvidace nebo úschova prací organizátorem není zajištěna.
 Případné dotazy ohledne propozic podávejte písemně na adresu marjir@zf.mendelu.cz (Ing. Jiří Martinek, Ph.D.), kde budou dotazy shromaždovány a bude na ně odpovídáno formou e-mailů v pravidelných cyklech. Otázky a odpovědi budou zasílány všem soutěžícím.

Podrobné propozice
Kategorie junior
Úkol č. 1 – Kytice pro ženu velvyslance (60 minut)
Zpracujte dárkovou kytici pro ženu velvyslance Vámi vybrané země světa, která bude použita jako součást výzdoby expozice českého pavilonu u příležitosti národního dne České republiky (plánován na 17.5. 2010) na výstavě EXPO 2010. Kytice bude sloužit především k fotografování s význačnými hosty a bude po ukončení oficiálních aktivit dopravena na místo pobytu obdarované ženy (např. na velvyslanectví, hotelový pokoj atd.). Aranžmá nebude mít charakter protokolární kytice, žena velvyslance ji proto nebude držet po celou dobu trvání akce v ruce. Měla by však svými proporcemi umožňovat obdarované ženě její bezproblémové držení v ruce po kratší dobu (např. při fotografování atd.). Kytice by rovněž měla být inspirována prostředím vybrané země (např. krajinou, vegetací, kulturou atd.). Kytice musí splňovat níže uvedená kritéria:
 základní technika zpracování kytice vázáním,
 pro přízdobu je možné použít i další vhodné techniky, kterými je zabezpečena životnost použitého rostlinného materiálu minimálně po dobu dvou následujících dnů,
 soutěžící může mít předem připravenou základní konstrukci, ve které může použít libovolný technický, doplňkový i dekorativní materiál,
 technika zpracování základní konstrukce je libovolná,
 před začátkem soutěžního času nesmí být v základní konstrukci použity jakékoli části rostlin v čerstvém stavu,
 veškerý materiál (rostlinný, doplňkový i dekorativní) použitý v rámci soutěžního času musí v kompozici opticky převládat (více jak 50 %) nad materiálem předem připravené konstrukce,
 příprava rostlinného materiálu použitého v kytici v rámci soutěžního času je omezena pouze na jeho seříznutí a/nebo očištění,
 rostlinný materiál i konstrukci si zajišťuje soutěžící na vlastní náklady,
 kytice musí být umístěna v odpovídající nádobě, která však nebude předmětem hodnocení,
 soutěžní úkol musí být doplněn krátkou charakteristikou vybrané země o minimálním rozměru A4; provedení (grafický design či způsob adjustace) však nebude součástí hodnocení disciplíny.
Další obecně platné informace k řešené disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika 1 (na str. 162 – 181, 182 – 183) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Úkol č. 2 – Překvapení (90 minut)
Vytvořte aranžmá z materiálu dodaného sponzorem této disciplíny. Aranžmá a práce na něm musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
 při vytváření práce je nutné dbát pokynů pořadatelů,
 je nutné zpracovat minimálně 50 % dodaného materiálu.

Úkol č. 3 – Květinová dekorace do interiéru pavilonu České republiky na výstavě EXPO 2010 (120 minut)
Vytvořte květinovou dekoraci do interiéru pavilónu České republiky na výstavě EXPO 2010 k příležitosti akce Týdny českého designu (8. – 31.8. 2010). Aranžmá musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
 květinová dekorace musí určitým způsobem evokovat Českou republiku,
 rozměry aranžmá nesmí být menší než 50 cm ve všech směrech, maximální výška aranžmá je omezena stropem soutěžní místnosti,
 je povoleno použít základní nosnou konstrukci,
 základní nosnou konstrukci je možné vytvořit z technických materiálů nebo vybraných materiálů rostlinného původu, případně jejich kombinací, a to jakoukoli technikou,
 z materiálů rostlinného původu jsou povoleny neolistěné části dřevin a bylin (části kmenů, výhony, kořeny, kůra, suché plody, stébla trav, apod.), použité jako pevná a nosná součást konstrukce, nebo rostlinný materiál výplňového charakteru (např. seno, sláma, mechorosty, apod.), formující tvar aranžmá a počítá se s překrytím dalším materiálem v rámci soutěžního času,
 v základní konstrukci nesmí být před začátkem soutěžního času použity jakékoli další části rostlin v čerstvém stavu nebo jakýkoli dekorativní materiál,
 před začátkem soutěžní disciplíny je povoleno mít sestavenou základní nosnou konstrukci s nainstalovaným pomocným technickým materiálem (např. připravená zelená aranžovací hmota nebo ampule s vodou),
 veškerý materiál (rostlinný, doplňkový i dekorativní) použitý v rámci soutěžního času musí v kompozici opticky převládat (více jak 50%) nad materiálem předem připravené konstrukce,
 trvanlivost aranžmá 3 dny,
 rostlinný materiál i konstrukci si zajišťuje soutěžící na vlastní náklady,
 povinnou součástí disciplíny je prezentace inspirační myšlenky či motivu aranžmá a způsobu instalace výsledného díla v prostoru na doprovodném informačním letáku (minimální formát A4); provedení (grafický design či způsob adjustace) však nebude součástí hodnocení disciplíny.

Úkol č. 4 – Květinový šperk (120 minut)
Vytvořte květinový šperk v podobě náhrdelníku k modelu šatů od Vámi vybraného českého módního návrháře, který by se mohl zapojit do akce „Czech Fashion Week“ (plánované od 16. – 22. 8. 2010). Dekorace musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
 základní nosná konstrukce je povolena, je možno ji předem vypracovat za pomoci různých technických, dekorativních či doplňkových materiálů, a to libovolnými technikami,
 před začátkem soutěžní disciplíny se v konstrukci nesmí vyskytovat jakýkoli pevně zapracovaný materiál rostlinného původu (ať už sušený nebo čerstvý),
 v den soutěže je dovoleno za pomoci asistenta a v přípravném čase předpřipravit jednotlivé součásti aranžmá s použitím listů, výhonů nebo plodů rostlin, a to libovolnou technikou,
 všechny takto předpřipravené součásti, květy či další rostlinný materiál je dovoleno zapracovat do základní nosné konstrukce až v rámci soutěžního času,
 trvanlivost aranžmá minimálně 24 hodin,
 veškerý materiál si zajišťuje soutěžící na vlastní náklady,
 způsob prezentace hotové dekorace z květin k vybranému modelu je v rámci soutěžního prostoru libovolný, nebude však součástí hodnocení této disciplíny,
 soutěžní úkol musí být doplněný vyobrazením modelu šatů o minimálním rozměru A4; provedení (grafický design či způsob adjustace) však nebude součástí hodnocení disciplíny.
Další obecně platné informace k řešené disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika 2 (na str. 268 – 270) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Kategorie senior
Úkol č. 1 – Kytice k výročí dne nezávislosti Mexika (60 minut)
Zpracujte kytici pro předání významné osobnosti Spojených států mexických
u příležitosti oslav 200 let nezávislosti tohoto státu. Kytice by se měla stát součástí výzdoby expozice mexického pavilonu u příležitosti národního dne Spojených států mexických na výstavě EXPO 2010. Národní den je plánován na 15.9. 2010 (viz webové stránky: http://www.expo2010mexico.com.mx/en/PC_actividades.htm). Kytice bude použita především při fotografování význačných hostů a měla by být po ukončení oficiálních aktivit dopravena na velvyslanectví. Aranžmá nebude mít charakter protokolární kytice, svými proporcemi by však měla umožňovat manželce významné osobnosti její bezproblémové držení v ruce po kratší dobu (např. při fotografování, atd.). Kytice by rovněž měla být inspirována prostředím Mexika (např. krajinou, vegetací, kulturou atd.). Kytice musí splňovat níže uvedená kritéria:
 základní technika zpracování kytice vázáním,
 pro přízdobu je možné použít i další vhodné techniky, kterými je zabezpečena životnost použitého rostlinného materiálu minimálně po dobu dvou následujících dnů,
 soutěžící může mít předem připravenou základní konstrukci, ve které může použít libovolný technický, doplňkový i dekorativní materiál,
 technika zpracování základní konstrukce je libovolná,
 před začátkem soutěžního času nesmí být v základní konstrukci použity jakékoli části rostlin v čerstvém stavu,
 materiál (rostlinný, doplňkový i dekorativní) použitý v rámci soutěžního času musí v kompozici opticky převládat (více jak 50%) nad materiálem předem připravené konstrukce,
 příprava rostlinného materiálu použitého v kytici v rámci soutěžního času je omezena pouze na jeho seříznutí a/nebo očištění,
 rostlinný materiál i konstrukci si zajišťuje soutěžící na vlastní náklady,
 kytice musí být umístěna v odpovídající nádobě, která však nebude předmětem hodnocení,
 soutěžní úkol musí být doplněn krátkým vysvětlením hlavní myšlenky a inspirace o minimálním rozměru A4; provedení (grafický design či způsob adjustace) však nebude součástí hodnocení disciplíny.
Další obecně platné informace k řešené disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika 1 (na str. 162 – 181, 182 – 183) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Úkol č. 2 – Překvapení (90 minut)
Vytvořte aranžmá z materiálu dodaného sponzorem této disciplíny. Aranžmá a práce na něm musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
 při vytváření práce je nutné dbát pokynů pořadatelů,
 je nutné zpracovat minimálně 50 % dodaného materiálu.

Úkol č. 3 – Květinová dekorace do interiéru pavilonu České republiky na výstavě EXPO 2010 (120 minut)
Vytvořte květinovou dekoraci do interiéru pavilónu České republiky na výstavě EXPO 2010 k příležitosti akce „Týdny českého designu“ (plánováno od 8. - 31.8. 2010). Aranžmá musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
 květinová dekorace musí určitým způsobem evokovat Českou republiku,
 rozměry aranžmá nesmí být menší než 100 cm ve všech směrech, výška aranžmá je omezena stropem soutěžní místnosti,
 je povoleno použít základní nosnou konstrukci,
 základní nosnou konstrukci je možné vytvořit z technických materiálů nebo vybraných materiálů rostlinného původu, případně jejich kombinací, a to jakoukoli technikou,
 z materiálů rostlinného původu jsou povoleny neolistěné části dřevin a bylin (části kmenů, výhony, kořeny, kůra, suché plody, stébla trav, apod.), použité jako pevná a nosná součást konstrukce, nebo rostlinný materiál výplňového charakteru (např. seno, sláma, mechorosty, apod.), formující tvar aranžmá a počítá se s překrytím dalším materiálem v rámci soutěžního času,
 v základní konstrukci nesmí být před začátkem soutěžního času použity jakékoli další části rostlin v čerstvém stavu nebo jakýkoli dekorativní materiál,
 před začátkem soutěžní disciplíny je povoleno mít sestavenou základní nosnou konstrukci s nainstalovaným pomocným technickým materiálem (např. připravená zelená aranžovací hmota nebo ampule s vodou),
 veškerý materiál (rostlinný, doplňkový i dekorativní) použitý v rámci soutěžního času musí v kompozici opticky převládat (více jak 50%) nad materiálem předem připravené konstrukce,
 trvanlivost aranžmá 3 dny,
 rostlinný materiál i konstrukci si zajišťuje soutěžící na vlastní náklady,
 povinnou součástí disciplíny je prezentace inspirační myšlenky či motivu aranžmá a způsobu instalace výsledného díla v prostoru na doprovodném informačním letáku (minimální formát A4); provedení (grafický design či způsob adjustace) však nebude součástí hodnocení disciplíny.
Další obecně platné informace k řešené disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika 2 (na str. 275 – 277) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Úkol č. 4 – Květinový šperk (120 minut)
Vytvořte květinový náhrdelník k modelu šatů od Vámi vybraného českého módního návrháře, který by se mohl zapojit do plánované akce „Czech Fashion Week“ (plánované od 16. – 22. 8. 2010). Dekorace musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
 základní nosná konstrukce je povolena, je možno ji předem vypracovat za pomoci různých technických, dekorativních či doplňkových materiálů, a to libovolnými technikami,
 před začátkem soutěžní disciplíny se v konstrukci nesmí vyskytovat jakýkoli pevně zapracovaný materiál rostlinného původu (ať už sušený nebo čerstvý),
 v den soutěže je dovoleno za pomoci asistenta a v přípravném čase předpřipravit jednotlivé součásti aranžmá s použitím listů, výhonů nebo plodů rostlin, a to libovolnou technikou,
 všechny takto předpřipravené součásti, květy či další rostlinný materiál je dovoleno zapracovat do základní nosné konstrukce až v rámci soutěžního času,
 trvanlivost aranžmá minimálně 24 hodin,
 veškerý materiál si zajišťuje soutěžící na vlastní náklady,
 způsob prezentace hotové dekorace z květin k vybranému modelu je v rámci soutěžního prostoru libovolný, nebude však součástí hodnocení této disciplíny,
 soutěžní úkol musí být doplněný vyobrazením modelu šatů o minimálním rozměru A4; provedení (grafický design či způsob adjustace) však nebude součástí hodnocení disciplíny.
Další obecně platné informace k řešené disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika 2 (na str. 268 – 270) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Veškeré disciplíny v rámci soutěže jsou pouze inspirovány světovou výstavou a nebudou reálně sloužit danému účelu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down