24.03.2012 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podrobné propozice 41. ročníku Děčínská kotva

Případné dotazy ohledně propozic podávejte písemně na adresu mariemikanova@seznam.cz (Bc. Marie Mikanová), kde budou dotazy shromaždovány a bude na ně odpovídáno formou e-mailů v pravidelných cyklech. Otázky a odpovědi budou zasílány všem soutěžícím.

Úkol č. 1: „Kouzlo karafiátu“
Téma: Použití karafiátů ve svatební floristice
Typ práce: Svatební kytice/dekorace podle uvážení soutěžícího pro nesení v/na ruce
Popis úkolu: Svatební kytice nebo dekorace pro nevěstu. Aranžmá musí obsahovat květy (a další části) pouze rodu Dianthus, dále jen doplňkový rostlinný (doplňkovou zeleň, větvičky atd.) a dekorativní materiál.
Tvar/velikost: Tvar i velikost aranžmá je libovolná, nesmí však nevěstě bránit v pohybu.
Technika: Libovolná.
Požadavky: Soutěžící může mít předem připravenou libovolnou konstrukci, minimálně 50 % floristické činnosti musí však předvést v rámci soutěžního času. Součásti kompozice (podpůrné části)
připravené soutěžícím předem (!!!) nesmějí nikdy dominovat konečné verzi soutěžní práce. Trvanlivost výsledného aranžmá 24 hodin.
Soutěž INOVACE
Vyhlašovatel
MENDELU Brno, ZF Lednice
Utvořte aranžmá celkové nebo jeho důležitý prvek tak, aby obsahoval/o floristickou inovaci.
Vysvětlení: V každé soutěži jsou účastníci vyzýváni, aby vytvořili něco nového a zvláštního, aby předvedli nový postup nebo vymysleli nové metody, které jim pomohou soutěž vyhrát. Úkolem je vytvořit pro tuto disciplínu prvek či techniku, které jsou něčím inovativní. Tento inovativní aspekt je možné krátce vysvětlit na jednom listu A4. Jury jej bude posuzovat samostatně, mimo disciplínu č. 1. Nejvíce inovativní práce pro rok 2012 bude vyhlášena a oceněna při slavnostním galavečeru.
Materiály: Veškerý materiál si zajišťuje soutěžící sám.
Přípravné práce: 10:30–11:30 čas na přípravné práce za pomoci asistenta (do 11.15 asistent). Je dovolena technická příprava rostlinného (vyztužování, čištění, vatičkování, voskování apod.) a dekoračního materiálu. Práce na kompozici, např. výroba svazečků květů či listů atd. není povolena.
Pracovní místo/výstavní prostor: Přívod elektrické energie bude zajištěn. Používání otevřeného ohně (svíčky) bude dovoleno pouze v bezpečném obalu (sklenička). Soutěžící si zajistí vlastní (dekorativní) stojan (nebude předmětem hodnocení) nebo mu bude stojan (chemický) přidělen.

Úkol č. 2: „Na křídlech fantazie“
Téma: Květina jako dárek
Typ práce: Tajná práce
Popis úkolu: Úkol bude podrobně specifikován na začátku této disciplíny, společně s předáním materiálu.
Tvar/velikost: Vyplyne ze zadání.
Technika: Vyplyne ze zadání.
Požadavky: Zpracovat dodaný materiál podle pokynů v zadání.
Materiály: Při zpracování dodaného materiálu je povoleno použít některé vlastní prostředky: tavící pistoli, sekaný drát a nářadí
Přípravné práce: 13:15–13:30 čas na převzetí a rychlé seznámení se s dodaným materiálem.
Pracovní místo/výstavní prostor: Přívod elektrické energie bude zajištěn.

Úkol č. 3: „Vítej mezi námi“
Téma: Kytice k příležitosti narození dítěte
Typ práce: Volně vázaná dárková kytice
Popis úkolu: Vytvořte dárkovou kytici k vítání novorozence. V kytici se musí odrážet její účel.
Tvar/velikost: Libovolné.
Technika: Vázání. Dále je možné použít pomocné techniky.
Požadavky: Soutěžící může mít předem připravenou libovolnou konstrukci, minimálně 50 % floristické činnosti musí však předvést v rámci soutěžního času. Součásti kompozice (podpůrné části) připravené soutěžícím předem (!!!) nesmějí nikdy dominovat konečné verzi soutěžní práce.
Materiály: Veškerý materiál si zajišťuje soutěžící sám.
Přípravné práce: 16:00–16:30 vymezeno pro přípravu květů, materiálů a dotváření konstrukce.
Pracovní místo/výstavní prostor: Přívod elektrické energie bude zajištěn. Soutěžící si zajistí vlastní (dekorativní) stojan (nebude předmětem hodnocení) nebo mu bude stojan (stůl) přidělen.

Úkol č. 4: „Před oponou“
Téma: Dárkový koš pro divadelní soubor
Typ práce: Vypichovaná květinová dekorace
Popis úkolu: Soutěžící vytvoří květinový koš z rostlinného a dekorativního materiálu. Tento úkol soutěžící doplní o název a hlavní myšlenku hry, pro kterou je koš určen.
Tvar/velikost: Junior – koš musí být funkční nádoba z libovolného materiálu s jedním funkčním uchem, mobilní, pohodlně přenositelná pro jednoho člověka. Minimální rozměr celkového aranžmá je 70 cm v jednom směru.
Senior – koš musí být funkční nádoba z libovolného materiálu s jedním uchem (ucho nemusí být funkční), mobilní, velikostně přiměřená pro přenos ve dvou lidech. Minimální rozměr celkového aranžmá je 100 cm v jednom směru.
Technika: Hlavní technikou zpracování je vypichování, pro přízdobu je možné použít i další vhodné techniky, kterými je zabezpečena životnost použitého rostlinného materiálu minimálně po dobu soutěže.
Požadavky: Soutěžící může mít předem připravenou libovolnou konstrukci koše a dalších komponent, minimálně 50 % floristické činnosti musí však předvést v rámci soutěžního času. Součásti kompozice (podpůrné části) připravené soutěžícím předem (!!!) nesmějí nikdy dominovat konečné verzi soutěžní práce. Trvanlivost aranžmá jsou min. 3 dny.
Materiály: Veškerý materiál si zajišťuje soutěžící sám.
Přípravné práce: 9:30–10:30 čas na přípravné práce za pomoci asistenta (do 10.15 asistent). Je dovolena technická příprava rostlinného (vyztužování, čištění, vatičkování apod.) a dekoračního materiálu. Práce na kompozici, např. výroba svazečků květů či listů atd., není povolena.
Pracovní místo/výstavní prostor: Přívod elektrické energie bude zajištěn. Používání otevřeného ohně (svíčky) bude dovoleno pouze v bezpečném obalu (sklenička). Soutěžící si zajistí vlastní (dekorativní) stojan (nebude předmětem hodnocení) nebo mu bude stojan (stůl) přidělen.

Soutěž v přízdobě a aranžování osob
Téma: „ Daruj šperk“
Předmětem soutěže bude libovolně zpracovaný květinový šperk (přiměřené velikosti pro galashow), určený jako dárek pro ženu jdoucí na slavnostní večer. Této soutěže se může zúčastnit kdokoli. Zveme do soutěže účastníky, doprovod, asistenty a další floristy. Přehlídka, hodnocení a vyhlášení modelů bude součástí slavnostního galavečera.

Obecné informace
Další obecně platné informace k řešeným soutěžním úkolům lze nalézt v učebnici Floristika 1,2 nebo v knize Floristika (nakladatelství Profi Press, s. r. o., 2011)

Technické informace
Pomocníci / Asistenti
Soutěžící si mohou přizvat jednoho vlastního asistenta, který jim pomůže během času určeného k přípravě. Asistenti mají povoleno podílet se pouze na přípravě nebo na pracích souvisejících se soutěží v době vyznačené v programu jako čas na přípravu. V daném čase musí opustit soutěžní prostor. Asistentům je zakázáno jakýmkoli způsobem během soutěžení soutěžícím pomáhat, např. nemohou soutěžícímu radit nebo připravovat jinou disciplínu. Kontakt mezi soutěžícími a jejich asistenty je během soutěžení přísně zakázán. (Soutěžící má možnost zažádat organizátora o přidělení asistenta z řad studentů. Tuto žádost je nutno podat předem, a to zasláním v rámci Otázek a odpovědí.)
Systém hodnocení
Soutěžní práce budou nově hodnoceny hlavní porotou – jury a technickou komisí. Jury hodnotí soutěžní práce z floristického hlediska podle mezinárodního stobodového systému zavedeného organizací FLORINT, nezohledňuje při tom, zda soutěžící dodrželi stanovená kritéria, např. předepsané rozměry apod. Technická komise kontroluje dodržování předepsaných pravidel a uděluje trestné body v případě porušení propozic. To v praxi znamená, že technická komise určí, do jaké míry byl konečný výsledek daným nesplněním ovlivněn. Tento faktor je udán v procentech. Výsledná procentuální hodnota bude odečtena od celkového hodnocení disciplíny.
Rozdělení bodů
NÁPAD
• originalita, jedinečnost/kreativita,
• zpracování daného zadání/úkolu/tématu,
• výběr materiálu/použití zvolených materiálů,
• dodržení časového limitu/včasné dokončení práce
BARVY
• zastoupení různých barev/dominance použitých barev,
• vyjádření nápadu barvami,
• barevná kompozice (kontrast, soulad jednotlivých barev, barevné odstíny atd.),
• rozložení barev
KOMPOZICE
• celkový dojem (tvar, forma, rozměry, vizuální rovnováha),
• styl,
• zvolené a převládající materiály a jejich použití (forma, textura, struktura, kontrasty, rytmus, pohyb, intenzita, linie, směr),
• respektování vlastností materiálu
TECHNIKA
• čistota,
• vhodnost zvolené techniky,
• stabilita práce,
• fyzická rovnováha práce,
• možnost přidání vody (u konkrétních případů),
• technická náročnost/míra technické obtížnosti
Porušení předpisů:
Dojde–li k prohřešku proti pravidlům nebo porušení předpisů, rozhoduje o situaci technická komise, která může penalizovat soutěžní práce nesplňující stanovené rozměry, postup práce nebo jiné parametry vymezené v těchto předpisech, ale také v případech, kdy soutěžící nesplní předepsané časové limity. V případě hrubého porušení předpisů mohou být soutěžící diskvalifikováni a vyloučeni ze soutěže.
Trestné body
Za některé přestupky je stanovena penalizace:
Soutěžící nedodrží předepsané propozice: 20 – 50 % z celkového počtu bodů za úkol
Soutěžící nedodrží daný časový limit: 5 % z celkového počtu bodů za úkol
Soutěžící pokračuje v práci i přes upozornění technickou komisí: 20 % z celkového počtu bodů za úkol

Komunikace mezi soutěžícím a jakoukoliv další osobou (kromě technické komise, dozorčí komise a ostatními soutěžícími) v průběhu soutěže: 5 % z celkového počtu bodů za úkol
Soutěžící pokračuje v komunikaci i přes upozornění technickou komisí: 20 % z celkového počtu bodů za úkol
Soutěžní práce neodpovídá velikostním limitům: 5 – 10 % z celkového počtu bodů za úkol
Soutěžící používá nepřípustné materiály: 5 – 10 % z celkového počtu bodů za úkol
Soutěžící používá nepřípustné způsoby práce: 5 – 10 % z celkového počtu bodů za úkol
Pokud práce nesplňuje následující kritéria: Soutěžící může mít předem připravenou libovolnou konstrukci, minimálně 50 % floristické činnosti musí však předvést v rámci soutěžního času: 5 – 10 % z celkového počtu bodů za úkol
Pokud práce nesplňuje následující kritéria: součásti kompozice (jako podpůrné části)
připravené soutěžícím předem (!!!) nesmějí nikdy dominovat konečné verzi soutěžní práce: 5 – 10 % z celkového počtu bodů za úkol 

Text Marie Mikanová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down